Họp HĐQT năm 2014

Ngày 25 tháng 7 năm 2014 Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quảng trị thường niên năm 2014 , Tổng kế năm tài chính 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014
Một số hình ảnh tại cuộc họp

Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quảng trị thường niên năm 2014 , Tổng kế năm tài chính 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014